kolos

ТерміниУчасник – фізична або юридична особа, яка має намір взяти участь у Програмі, прийняла умови даних Правил Програми та Правил Сайту.

Автор Проекту — Учасник Програми, який має обліковий запис (зареєструвався) на Сайті та який надає Організації інформацію про Проект для подальшого розгляду, реєстрації і публікації Проекту на Сайті.

Виконавець Проекту – Учасник Програми (фізична особа або юридична особа), з якою Організація укладає договір і яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору. Виконавець Проекту може бути Автором Проекту або представляти останнього.

Доброчинець - Учасник Програми, який здійснює Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Сайту.

Проект – соціально значима ідея, що належить Автору Проекту та розміщена на Сайті, яка має соціальну цінність та покликана гармонізувати суспільство.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.


1. Загальні положення

1.1. Метою Програми є збір актуальних, суспільно значущих Проектів Учасників на Сайті, а також акумулювання Внесків Доброчинців з метою їх подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

1.2. Організація не вимагає сплати Внесків від осіб. Усі Внески здійснюються Доброчинцями за їх власним бажанням.

1.3. Організація в рамках програми співпрацює з юридичними та фізичними особами.

1.4. Участь у Програмі дозволена тільки Учаснику, який прийняв усі умови даних Правил.

1.5. Учасник зобов'язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі у Програмі. Надавши Проект на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов'язків Учасника за даною Програмою та Правилами, Учасник надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник не погоджується з Правилами Програми (повністю або частково), йому не надається статус Учасника Програми.

1.6. Якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Програмі з будь-яких причин, Учасник повинен утриматися від участі у Програмі.


2. Умови реєстрації проекту

2.1. Автор Проекту гарантує, що інформація стосовно Проекту, яку він надає Організації при заповненні заявки на Сайті, є повною, законною та достовірною.

2.2. До участі у Програмі (реєстрації та публікації на Сайті) допускаються Проекти, які не порушують даних Правил, Правил Сайту та чинного законодавства. Не допускаються до участі у Програмі Проекти, які не мають прозорого плану їх реалізації, проекти, спрямовані на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди, проекти, які націлені на подальший розподіл коштів між іншими організаціями чи (та) фізичними особами-підприємцями (субгрантування), а також проекти політичного, релігійного чи благодійного характеру.

2.3. Організація залишає за собою право запросити у Автора та/або Виконавця Проекту додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються умов реалізації Проекту та самого Виконавця Проекту. Автор та/або Виконавець Проекту зобов'язаний надати таку інформацію протягом 5 (п'яти) днів з дня направлення Організацією відповідного запиту Автору та/або Виконавцю Проекту, або у інший узгоджений між Сторонами строк.

2.4. Остаточне рішення щодо участі Проекту у Програмі і публікації Проекту на Сайті, належить Організації. Організація залишає за собою право відмовити Проекту в участі у Програмі, якщо Автор та/або Виконавець Проекту порушує умови даних Правил.

2.5. Відкликати та/або видалити вже опублікований на Сайті Проект за ініціативою Автора та/або Виконавця Проекту (чи іншого Учасника Програми) неможливо. Організація залишає за собою право видалити вже зареєстрований та відкликати опублікований на Сайті Проект у випадку, якщо Автор та/або Виконавець Проекту порушує умови даних Правил.


3. Фінансові умови програми

3.1. Автор Проекту самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, а також строк, протягом якого така сума повинна бути зібрана за допомогою Сайту та Програми. Після опублікування Проекту на Сайті Автор Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору, а також в текст опису Проекту, візуальні складові та відео матеріали.

3.2. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, вважаються благодійною безповоротною фінансовою допомогою.


4. Права та обов'язки

4.1. Учасник має право: - реєструвати та подавати на розгляд Організації Проект з метою його подальшої публікації на Сайті; - користуватися усіма можливостями Програми запропонованими Організацією на Сайті; - здійснювати Внески на користь будь-якого, обраного Учасником, Проекту;

4.2. Учасникові заборонено: - публікувати на Сайті платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, окрім встановлених на Сайті. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Автором Проекту таких Внесків, а також їх повернення Доброчинцям. Організація попереджає, що це можуть бути шахраї. Адміністрація залишає за собою право видаляти та редагувати публікації, які можуть суперечити правилам публікації.


5. Обмеження відповідальності

5.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов'язаннями Автора та/або Виконавця Проекту щодо можливості отримання Доброчинцем будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

5.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у Програмі.

5.3. Організація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що супроводжує розміщені на Сайті Проекти, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Програми.

5.4. Організація не гарантує відповідність Програми та Проектів цілям і очікуванням Учасника.

5.5. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за успішність або неуспішність кампанії із залучення коштів будь-якого Проекту.

5.6. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у Програмі.

5.7. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. До моменту участі у Програмі та прийняття умов даних Правил будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень даних Правил. Якщо Учасник приймає умови Правил Програми, він підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.


6. Конфіденційність

6.1. Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю погодився з умовами Угоди про конфіденційність між Учасником та Організацією.

6.2. При здійсненні Внеску Учасник автоматично надає Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, тобто Організація залишає за собою право вказувати на Сайті ім'я, прізвище (або найменування юридичної особи), місто проживання або перебування Учасника та суму перерахованих ним коштів. Користувач має право приховати суму свого внеску, скориставшись передбаченою Сайтом опцією.

6.3. При отриманні Доброчинцем винагороди від Автора та/або Виконавця Проекту, їм можуть стати відомі персональні дані один одного. До обов'язків Організації не входить регулювання обміну та використання ними таких даних і ці Правила не регулюють таких відносин між Доброчинцем та Автором Проекту.

6.4. Учасник цим дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Організація з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення з Учасником бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Учасник цим підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

6.5. Учасник погоджується з тим, що Організація не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Учасника третіми особами, в тому числі працівниками Організації, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Організацією або іншою особою з дозволу Учасника поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Організації.


7. Інші умови

7.1. Організація має право вносити доповнення та роз'яснення до даних Правил. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою або на сторінках у соціальних мережах. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Учасник протягом 14 днів не висловив письмово свою відмову від участі в Програмі на підставі незгоди зі змінами Правил Програми, Учасник автоматично підтверджує згоду з новими Правилами Програми.

7.2. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

7.3. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даною Програмою та Правилами третій стороні. Автор та/або Виконавець Проекту не може поступитися своїми права та обов'язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації. 7.4. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з участю у Програмі, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Програми.